Blog

06/07/2023

Tryeze diskutimi me komunitetin e biznesit dhe QKB: Dixhitalizimi i Sherbimeve Publike ofruar Biznesit

Bashkimi Tregtar i Shqiperise morri pjese ne Diskutimin Teknik te organizuar nga Keshilli i Investimeve me ne fokus sfidat kryesore te biznesit dhe nderhyrjet e mundeshme ne permiresimin e ofrimit te sherbimeve te dixhitalizuara.

Lidhur me temen, nga Komuniteti i Biznesit u vune ne duke nje sere problematikash lidhur me ofrimin e sherbimeve online dhe ndikimin qe ka pasur ky ndryshim ne aktivitetin e biznesit. Ne kete kuader u evidentua se problematikat kryesore jane:

 • nderlidhja mes institucioneve;
 • aksesi ne sherbime:
  • faqe jo-user friendly;
  • ndryshime te vazhdueshme ne kerkesa/dokumentacionin e nevojshem;
  • procedura te paqarta;
  • mosfunksionimi i sherbimeve ndihmese si nenshkrimi elektronike etj.
 • mungesa e suportit institucional;
  • koha e gjate per kthimin e pergjigjeve;
  • vonesa ne marrjen e sherbimit;

Publikime
About admin-btsh