Perfaqesimi

mbledhje KEK foto

“Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është i regjistruar dhe i përfaqësuar në institucionet dhe grupet këshillimore më të rëndësishme në vend. Këtu është renditja e institucioneve ne te cilat Bashimi Tregtar I shqiperise aderon si anetar, grup interesi, apo akredituar sipas parashikimeve te institucioneve perkates:

Institucionet ekzekutive qëndrore:

 1. Kryeministria, Këshilli Ekonomik Kombëtar (KEK)
 2. Ministria e Financave dhe Ekonomisë
 3. Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
 4. Minitria e Turizit dhe Mjedisit
 5. Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
 6. Ministria e Drejtesise
 7. Ministria e Ministri i Shtetit per Mbrotjen Sipërmarrjes
 8. Ministria e Shendetesise
 9. Ministria e Rinise dhe Femijeve

Njohur si grup interesi prane Kuvendit te Shqiperise, perkatesisht prane:

 1. Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat në Kuvendin e Shqipërisë
 2. Komisionit Parlamentar i Veprimtarisë Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit në Kuvendin e Shqipërisë
 3. Komisionit Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Shqipërisë
 4. Komisionit Parlamentar per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Anetare ne Organizma Këshillimorë:

 1. Këshilli i Investimeve, pranë Minsitrise se Ekonomise dhe Financave
 2. Keshilli Tatimor, pranë Minsitrise se Ekonomise dhe Financave
 3. Këshillin Ekonomik i Tiranës, Bashkia Tiranë
 1. Si dhe eshte pjesmarrese ne Konsultimet e Keshillit te Larte Gjyqesor.

Gjithashtu BTSH është e njohur nga të gjitha trupat e huaj e diplomatikë prezentë në vend si:

 1. Delegacioni Europian
 2. Ambasadat e shteteve me te cilat shqiperia ka aktivitet primar tregtar

 

Bashkepunim i vazhdueshem me Institucionet shtetërore dhe agjencitë:

 1. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)
 2. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (DPD)
 3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU)
 4. Inspektoriati Qëndror
 5. Inspektoriati i Punës, ISHP,
 6. Inspektoriati i Mbikqyrjes së Tregut (MFE)
 7. Grupi për Antikorrupsionin (MD)
 8. Grupi i Punës për Energjinë (MIE)
 9. Grupi i Punës kundër Informalitetit (MFE)
 10. Agjensia e Prokurimit Publik (APP)
 11. Agjensia Kombëtare e Mjedisit (AKM)
 12. Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)
 13. Autoriteti i Konkurrencës (AK)
 14. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF)
 15. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)
 16. Agjensia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA)
 17. Agjensia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR)
 18. Banka e Shqipërisë (BSH)
 19. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
 20. Universiteti i Tiranës
 21. SUADA (Sporteli Unik për Administrimin e të Drejtës së Autorit)

Institucionet lokale me te cilat bashkeveprojme:

 1. Bashkia Tirane
 2. Bashkia Durres
 3. Bashkia Lezhe
 4. Bashkia Shkoder
 5. Bashkia Mirdite
 6. Bashkia Vlore
 7. Bashkia Korce
 8. Bashkia Permet
 9. Bashkia Gjirokaster
 10. Bashkia Sarande