Blog

05/01/2022

Autoriteti i Konkurrences vendim ne favor te kerkeses se Bashkimit Tregtar te Shqiperise

Autoriteti i Konkurrences ka marre vendim ne favor te kerkeses se Bashkimit Tregtar te Shqiperise per heqjen e tarifes minimale 3000 l/ore te ofrimit te sherbimeve te auditit te vendosur nga IEKA.

Permes ketij vendimi Autoriteti ka percaktuar:

  • Rekomandim per Ministrine e Financave dhe Ekonomise per heqjen e pikes 15.2.19 te Statutit te IEKA ( 15.2.19 I paraqet per miratim Asamblese rregulla specifike lidhur me tarifen orare normale per kryerjen e auditimit ligjor.)
  • Detyrimin e IEKA per te mos vendosur tarifa apo praktika te njejta me to per ofrimin e sherbimeve te auditit ligjor.

Publikime
About admin-btsh